De samenwerking bij de uitvoering van de Wmo kan verschillen in aard en intensiteit. Zeker voor kleine gemeenten zal samenwerking met buurgemeenten voor de hand liggen. Denk aan inkoop van diensten, indicatiestelling voor individuele voorzieningen, collectieve regelingen, de uitvoering van de loketfunctie en cliƃĀ«ntenparticipatie (vooral voor de kleinere specifieke doelgroepen).

De regiogemeenten in bijvoorbeeld Voorne Putten maken gebruik van de SMARTonPEOPLE methodiek en  werken vaak samen op het gebied van de prestatievelden 2 (jeugd), 7, 8 en 9 (maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid). Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samenwerking tussen een centraal meldpunt OGGZ (vaak bij de GGD) en lokale zorgnetwerken, de taakverdeling en samenwerking in de keten preventie, opvang en nazorg na dakloosheid, samenwerking bij de preventie van verslaving en sociaal isolement. Zie bijvoorbeeld het beleidsplan OGGZ van de gemeente Leeuwarden. veel steden en dorpen legden samen met zorgorganisaties en woningcorporaties integrale doelstellingen, inzet en intenties vast in een convenant gespreide huisvesting en zorg voor bijzondere doelgroepen.

Meestal wordt samenwerking vastgelegd in een contract of convenant, waarin in ieder geval de inzet van mensen en middelen, besluitvormings- en aansturingsprocedures en evaluatiemomenten worden vastgelegd. In een aantal gevallen richten de samenwerkende partijen een afzonderlijke rechtspersoon op voor de uitvoering van het beleid, zoals bij veel WSW-bedrijven en GGD’en het geval is. Een interessant voorbeeld van een convenant is de Samenwerkingsovereenkomst proeftuin Wmo.  Bekijk ook dit voorbeeld van een regionale lange-termijnvisie op (O)GGZ (Midden-Holland, 2008-2011).

Succes en evaluatie

De intergemeentelijke samenwerking is niet nieuw. Gemeenten vinden elkaar al bijvoorbeeld rond veiligheid en politie, de uitvoering van de WWB, de WSW en het arbeidsmarktbeleid. Verder ook op spreiding van het middelbaar en hoger onderwijs, afstemming van verkeersbeleid en infrastructuur, gezondheidsvraagstukken, WCPV, de regionale GGD en de spreiding van voorzieningen op het gebied van zorg, sport en cultuur. De Wmo biedt gelegenheid om de samenwerkingsrelatie en -procedures met uw buurgemeenten te optimaliseren. Zit er lijn in wat we samen doen en wat apart? In Voorne Putten wordt daarvoor de SMARTonPEOPLE methodiek gebruikt. Uit de evaluatie blijken duidelijke successen en een heldere richting voor de toekomst.

 

Overig nieuws

Enorme kostenbesparing in de WMO sfeer met de SMARTonPEOPLE methodiek. 28 maart 2013
Regionale samenwerking binnen WMO aanzienlijk beter, efficienter en goedkoper in Voorne Putten 05 maart 2013
Kennisplatform Duurzame ketensamenwerking organiseert 'regie op resultaat workshops' 03 oktober 2012
Boek 'Duurzame ketensamenwerking' in Podium (Bouwend nederland) en management blad Pepper. 20 augustus 2010
Presentatie boek Ketensamenwerking aan Mr. Drs. Elco Brinkman 18 mei 2010
Provincie Groningen gaat samenwerking in alle OGGz netwerken synchroniseren 01 februari 2010
Gezamenlijk alleen - ZZP ers netwerken onbewust 30 september 2009

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag: php' . str_repeat(" ", substr_count('{literal (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 6]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag: i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments) (Smarty_Compiler.class.php, line 436)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 10]: syntax error: unrecognized tag '' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

A PHP Error was encountered

Severity: User Error

Message: Smarty error: [in _mainFooter.tpl line 21]: syntax error: unrecognized tag '/literal' (Smarty_Compiler.class.php, line 580)

Filename: smarty/Smarty.class.php

Line Number: 1095

' ', " ")) .'}'